Lichtgevoeligheid van verschillende soorten vleermuizen op vliegroutes, in foerageergebieden en bij verblijfplaatsen

 De grenswaarden van de lichtgevoeligheid van de verschillende soorten vleermuizen is nog maar voor een heel beperkt aantal soorten onderzocht. Dit onderzoek is wel in opkomst.