KENNISLACUNES VLEERMUIZEN EN INFRASTRUCTUUR

 Veel vleermuissoorten zijn voor hun oriëntatie in het landschap afhankelijk van opgaande lijnvormige elementen zoals lanen, houtwallen, watergangen, oeverbegroeing en dijken. Het verwijderen of doorsnijden van deze lijnvormen kan leiden tot het wegvallen van essentiële vliegroutes en migratieroutes. Wanneer een lijnvorm wordt doorsneden door bijvoorbeeld een snelweg kunnen vleermuizen gedood of gewond worden wanneer ze deze toch proberen over te steken. Zelfs bij lage aantallen slachtoffers kan dit al leiden tot een negatieve trend voor de lokale populatie.

Wanneer een weg een leefgebied in tweeën snijdt kan het ook leiden tot het genetisch isoleren van populaties. Hier is onder andere in Duitsland onderzoek (link!) naar gedaan, maar nog amper voor de soorten van het stedelijke gebied.

Voor een betere beoordeling van het effect van de aanleg of verbreding van infrastructuur op vleermuizen zijn er nog een aantal duidelijke kennislacunes:.

A. Gedrag van de verschillende soorten vleermuizen m.b.t. bestaande barrières en nieuwe barrières als gevolg van infrastructuur.
B. Slachtofferrisico van verschillende soorten barrières en vleermuizen. / relatie met snelheden van de treinen of auto’s op het slachtofferrisico.
C. Succesfactoren van mitigerende en compenserende maatregelen met betrekking tot barrières en infrastructuur.
D. Populatie-effect van barrières en nieuwe verbindingen.